België:
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Openen in een nieuw venster

VERSIEDATUM: 20 april 2011


Uitsluitend voor consumenten en ongeacht onderstaande paragraaf 1.3.2:

U heeft het recht ons te kennen te geven dat u afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag na de levering van het product of vanaf de afsluiting van het contract van de dienst.
1.
TOEPASSINGSBEREIK

1.1
Deze bepalingen en voorwaarden (de "Bepalingen en voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van producten (inclusief hardware en software) (het of de "Product(en)") of de diensten (de "Dienst(en)") geplaatst via deze website (de "Site") door (a) ons, als wederverkoper, Digital River International S.à.r.l., met het hoofdkantoor gevestigd 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg, RCS nummer B114146, e-mailadres: enquiriesemea@digitalriver.com, Btw-nr.: LU21025032, of, indien van toepassing, de leveranciers van de Diensten (op wie iedere verwijzing naar "ons", "wij" of "onze" geacht wordt betrekking te hebben), en (b) u, als koper (op wie iedere verwijzing naar "u" of "uw" geacht wordt betrekking te hebben), waarbij het gaat om de hoedanigheid van vakman of van consument.

U bent op de hoogte dat wij niet de fabrikant van de Producten zijn en dat wij handelen als wederverkoper van de Producten. Anderzijds, handelen wij in de hoedanigheid van (i) leverancier van de Diensten aangeboden op de Site of (ii) van tussenpersoon van Diensten geleverd door onze partner waarvan de naam en het logo op de Site verschijnen of door derden (hierna allen de "Leveranciers" genoemd), afhankelijk van wat aangegeven is voor de betreffende Dienst.

Voor de Producten: wij verkopen u onder onze eigen naam en voor onze rekening producten die wij eerder ingekocht hebben bij onze Leveranciers. Wij hebben dus ten opzichte van u de rol als wederverkoper en sluiten rechtstreeks een verkoopcontract met u af. Toch verzoeken wij u, omdat wij geen fabrikant zijn, in het kader van deze Bepalingen en voorwaarden ook de documentatie met betrekking tot het geleverde Product van de Leverancier te raadplegen.

Voor sommige Producten die wij verkopen (software en met name games) is de registratie van een licentie bij de Leverancier noodzakelijk. Derhalve stelt het contract dat u met ons afsluit u in staat het Product uitsluitend te gebruiken als u de voorwaarden van de licentie van de Leverancier accepteert en zich houdt aan deze voorwaarden.

Voor de Diensten (klantenservice, garantieuitbreiding): Indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst aangeven dat wij niet de leverancier zijn van de Dienst waar u zich voor inschrijft, is het enige doel van het afsluiten van het contract met ons, het recht op de Dienst die door de Leverancier geleverd wordt. De enige die de Dienst uitvoert of het leveren van de Dienst regelt, is de Leverancier. Daarom kan de Leverancier u in sommige gevallen verzoeken zijn eigen leveringsvoorwaarden te accepteren en u er aan te houden, voordat de Dienst geleverd wordt. Indien de Site en de beschrijving van een bijzondere Dienst daarentegen aangeven dat wij leverancier van deze Dienst zijn, wordt het contract van de levering van de Dienst afgesloten tussen u en ons en wordt het onderworpen aan deze Bepalingen en voorwaarden.

1.2
Door via de Site te bestellen, stemt u ermee in u te zullen houden aan het bepaalde in deze Bepalingen en voorwaarden. In geval u als ‘consument’ kunt worden aangemerkt (dat wil zeggen dat u een persoon bent die goederen of diensten aanschaft of gebruikt zonder professioneel doel), hebben deze Bepalingen en voorwaarden geen gevolgen voor de rechten die de wet u als consument toekent, wegens dwingende recht of van openbare orde.
1.3
Als consument beschikt u over een herroepingsrecht waarmee u het contract kunt herroepen, zonder opgave van reden en zonder boete. U kunt dit recht uitoefenen gedurende de volgende periode:

1.3.1
Voor de Producten: veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na aflevering van de Producten;

Echter, dit herroepingsrecht vervalt als u software bestelt en de software uit de verpakking haalt of gebruikt.
Bovendien is het herroepingsrecht niet van toepassing op op maat gemaakte of gepersonaliseerde Producten die u bestelt heeft.

1.3.2
Voor de Diensten: veertien (14) werkdagen vanaf het afsluiten van het dienstencontract.
Indien u een dienst heeft besteld waarvan de uitvoering met uw toestemming begint, voor het aflopen van het herroepingsrecht, kunt u dit recht niet meer uitoefenen.

1.4
Elk bericht van herroeping moet schriftelijk gebeuren (persoonlijk bezorgd, aangetekend verstuurd, per fax of e-mail) op het volgende adres:

Digital River International S.à.r.l., 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Luxemburg
Fax: +352 26738889; e-mail: cancellation_eu@digitalriver.com.

Het bericht, als het gestuurd is naar bovengenoemde adressen of nummer, wordt als ontvangen beschouwd, de dag van overhandiging (in geval van persoonlijke bezorging), de dag van de poststempel (indien aangetekend verstuurd) of de dag van transmissie (indien verstuurd per fax of par e-mail).

1.5
Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht voor consumenten, moet u ervoor zorg dragen dat elk Product dat in uw bezit is, op uw kosten teruggestuurd wordt (of terugstuurt naar een van onze erkende vertegenwoordigers), of op ons verzoek beschikbaar te houden om te worden afgehaald. Indien u al betaald heeft voor dit Product, wordt u binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het bericht van herroeping terugbetaald.
1.6
Naast uw herroepingsrecht, geniet u ook de voordelen van onze regels met betrekking tot het retourneren van producten, die op de Site staan en van deze Bepalingen en voorwaarden. Indien u nadere informatie over uw rechten wenst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
2.
AANBOD - ONTVANGSTBEVESTIGING - GOEDKEURING

2.1
Alle prijzen, aanbiedingen en beschrijvingen die op deze Site zijn vermeld worden gedaan op basis van beschikbaarheid van de artikelen. Zij kunnen op elk moment voordat uw bestelling geplaatst is, verwijderd of gewijzigd worden (zie hierna). Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor onze prijzen op elk moment te wijzigen en de Producten of Diensten worden gefactureerd op basis van de prijzen, die gelden op het moment van acceptatie van uw bestelling, die het contract vormt tussen ons.
2.2
Wij stellen alles in het werk om te verzekeren dat artikelen die op de Site verschijnen, beschikbaar zijn, maar wij kunnen niet garanderen dat alle artikelen in voorraad of direct leverbaar zijn wanneer u uw bestelling indient. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling (zonder verplichtingen) te weigeren of te annuleren indien we niet in staat zijn deze te verwerken of uit te voeren. In dergelijk geval zullen wij eventuele betalingen die u reeds voor het betreffende artikel hebt voldaan, vergoeden.
2.3
Uw bestelling houdt in dat u akkoord gaat met ons aanbod van Producten of Diensten en met deze Bepalingen. U heeft de mogelijkheid uw bestelling te controleren voordat u deze bevestigt. Het sluiten van de verkoop wordt bepaald door de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en onze acceptatie van uw bestelling en uw betaling met creditcard of elk ander betaalmiddel dat u gekozen heeft (de "Goedkeuring"). Het contract kan in de volgende talen afgesloten worden: Frans of Nederlands.
2.4
Voorafgaand aan onze Goedkeuring van uw bestelling ontvangt u per e-mail een automatisch gegenereerd ontvangstbewijs. Wij maken u er op attent dat het versturen van deze automatische ontvangstbevestiging niet betekent dat de bestelde artikelen beschikbaar zijn.
2.5
Uw bestelling is onherroepelijk zodra u deze bevestigt volgens een "dubbelklik"procedure en na acceptatie van deze Bepalingen en voorwaarden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde artikelen en onze goedkeuring van uw bestelling en uw betaling met creditcard of elk ander betaalmiddel dat u gekozen heeft.
U ontvangt een e-mail die de beschikbaarheid van de bestelde producten of diensten en het afsluiten van het contract bevestigt.

INDIEN U EEN CONSUMENT BENT

In geval van het niet afsluiten of fout bij uitvoering van het contract doordat het bestelde Product of Dienst niet beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht van deze niet beschikbaarheid en wordt u tijdig en binnen maximaal dertig (30) dagen na betaling van de overgeschreven bedragen terugbetaald. Na deze termijn, wordt op deze bedragen rente betaald volgens het wettelijk geldende percentage.
2.6
Wij kunnen gedurende een redelijke periode na de Goedkeuring administratieve gegevens bewaren van ontvangen bestellingen, ontvangstbevestigingen, goedkeuringen en andere contractgegevens. Indien u ons hier schriftelijk om vraagt, kunnen wij u eventueel kopieën van deze documenten toesturen. Maar u dient er zelf voor te zorgen van dergelijke documenten en van deze Bepalingen en voorwaarden kopieën af te drukken voor uw eigen administratie.
3.
UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1
U verklaart dat de informatie die u tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, up-to-date, nauwkeurig en afdoende voor ons is om uw bestelling te voltooien. U verklaart eveneens dat u beschikt over de rechtsbevoegdheid om contracten af te sluiten.
3.2
U bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig handhaven en tijdig bijwerken van uw accountgegevens en om dergelijke gegevens (met name de wachtwoorden, die wij u doorgeven en die u in staat stellen toegang te krijgen tot de Site of Producten te kopen) te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
3.3
Tenzij anders overeengekomen of via wettelijke dwingende bepaling, zijn alle garanties in verband met Producten en Diensten alleen van toepassing op u, ervan uitgaande dat u een eindgebruiker of consument en niet een wederverkoper bent van deze Producten of Diensten.
3.4
U kunt namens ons of namens een productfabrikant, licentiehouder of leverancier geen garantie, belofte of enige andere verplichting aanwenden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4.
PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1
Met uitzondering van uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, zijn de prijzen van Producten en Diensten de prijzen die op de Site staan op het moment dat u uw bestelling plaatst. Soms is het mogelijk dat door programmerings- of gegevenstranscriptiefouten er onjuiste prijzen zijn vermeld. Wij hanteren in het algemeen de opgegeven prijs, maar behouden ons het recht voor om, voor zover wettelijk toegelaten, na Goedkeuring van uw bestelling deze prijs aan te passen en bieden u aan de Producten en Diensten tegen de marktprijs te verkopen, in de situaties waarin de aangegeven prijs beduidend lager dan de marktprijs is en duidelijk onjuist is. Als u de Producten of de Diensten niet wilt kopen voor de marktprijs, kunt u uw bestelling geheel kosteloos annuleren.
4.2
De prijzen (tenzij anders aangegeven) zijn vermeld in euro's.
4.3
Wij zien er op toe dat de op de Site weergegeven prijzen en beschrijvingen nauwkeurig zijn, maar een fout kan zich altijd voor doen. Wij behouden ons het recht voor u op de hoogte te stellen van enige fout in de beschrijving of prijs van een besteld Product, met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.1, voordat over gegaan wordt tot verzending. Indien zich dit voordoet, melden wij u een juiste gecorrigeerde beschrijving of prijs in onze bevestiging van de bestelling en kunt u uw bestelling handhaven of geheel kosteloos annuleren. Indien u ervoor kiest uw bestelling te handhaven, accepteert u dat het Product of de Dienst u geleverd wordt conform de beschrijving en de gecorrigeerde prijs.
4.4
De plaatsen waar we kunnen leveren, (het "Werkgebied") staan vermeld op de Site. Tenzij anders gespecificeerd, zijn vermelde prijzen:

4.4.1
Exclusief verzend- of transportkosten tot de afgesproken afleverplaats binnen het Werkgebied. Deze kosten worden aangegeven op de Site voordat uw bestelling geplaatst wordt en u aanvaardt de verzend- of transportkosten van het Product zoals aangegeven op de Site;
4.4.2
BTW en alle andere rechten of heffingen, die bij de verschuldigde prijs moeten worden opgeteld.

4.5
De betalingen moeten voldaan zijn voor de levering, volgens de voorwaarden op de Site (met uitzondering van alle andere voorwaarden zonder instemming vooraf van onze kant).
4.6
Tenzij elders in de Bepalingen en voorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald en behalve als u een consument bent, kan het volledig te betalen bedrag worden geïnd ondanks een claim dat de levering niet compleet of Producten defect zijn.
4.7
Uw creditcard wordt pas belast bij verzending van het product of bij aanvang van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor de betalingen per creditcard te controleren voordat het Product verzonden wordt of de Service verleend wordt.
4.8
In geval de betaling wordt gefactureerd, dient elke factuur binnen dertig (30) dagen na datum van de betreffende factuur volledig te worden betaald. Indien u verzuimt een van de bedragen binnen hun betalingstermijn te betalen, worden alle gefactureerde bedragen die nog niet op die datum betaald zijn onmiddellijk opeisbaar door een simpel verzoek van onze kant, behalve als u een consument bent.
4.9
In geval van betaling op factuurbasis, is geen enkele vermindering of compensatie mogelijk op de verschuldigde bedragen zonder onze schriftelijke instemming, die zonder redelijke motivering zal worden geweigerd. Indien u een consument bent, is het u toch toegestaan elk bedrag dat u ons verschuldigd bent te compenseren met een schuldvordering, die u naar ons toe heeft met een creditnota die u van ons heeft ontvangen. Nadat betalingen verschuldigd zijn, kunnen wij tevens te allen tijde voor de prijs van producten in rechte optreden, ongeacht of de overdracht van het eigendom van die producten wel of niet al heeft plaatsgevonden.
4.10
In het kader van betaling op bovengenoemde factuurbasis kunnen wij te allen tijde elke vooraf overeengekomen betalingstermijn wijzigen of annuleren. Het niet betalen van enig verschuldigd bedrag binnen de betalingstermijn, heeft de toepassing van rente tegen het maximaal wettelijke toegestane percentage tot gevolg dagelijks berekend vanaf de afgesproken betalingsdatum tot de volledige betaling (deze wordt zowel voor als na een rechterlijke uitspraak toegepast). U dient ons, op verzoek, alle kosten die wij redelijkerwijs gemaakt hebben om alle niet betaalde bedragen in te vorderen, te vergoeden.
5.
OPZEGGING

5.1
INDIEN U GEEN CONSUMENT BENT
Binnen de door de wet gestelde grenzen, kunnen wij indien er sprake is van opening van een saneringsprocedure, insolvabiliteit of gerechtelijke vereffening, die op u van toepassing is of als u niet in staat bent uw schulden te betalen binnen de afgesproken betalingstermijnen, of indien u in gebreke blijft enig bedrag te voldoen op de datum waarop dit verschuldigd is, of indien u een van deze bepalingen schendt, dan kunnen wij, zonder afstand te doen van een van onze andere rechten:

5.1.1
producten die onderweg zijn, stoppen,

5.1.2
verdere afleveringen van producten uitstellen,

5.1.3
de levering van Diensten stopzetten of uitstellen;

5.1.4
via schriftelijke aankondiging uw bestelling en alle andere contracten tussen ons en u van rechtswege opzeggen.

5.2
INDIEN U EEN CONSUMENT BENT:

5.2.1
Binnen de door de wet gestelde grenzen, kunnen wij, als u niet in staat bent uw schulden te betalen binnen de afgesproken betalingstermijnen, of indien u in gebreke blijft enig bedrag te voldoen op de datum waarop dit verschuldigd is, of indien u een van deze bepalingen schendt, dan kunnen wij, zonder afstand te doen van een van onze andere rechten:
(a) producten die onderweg zijn, stoppen,
(b) verdere afleveringen van producten uitstellen,
(c) de levering van Diensten stopzetten of uitstellen;
(d) uw bestelling van rechtswege annuleren, door middel van een schriftelijke aankondiging, indien u uw verzuim niet binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen oplost vanaf de aanmaning die daartoe aan u gericht is.

5.2.2
Van rechtswege kunt u, indien van toepassing, uw betaling opschorten of bestelling annuleren, door middel van een schriftelijke aankondiging, indien wij verzuimen aan enig Bepaling en voorwaarde te voldoen binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de aanmaning die u ons hiervoor toestuurt.

6.
AFLEVERING - RISICO

6.1
Aflevering vindt plaats op elk geldig adres binnen het Grondgebied zoals door u is ingediend ("het Afleveradres"). Sommige afleverplaatsen, die aangegeven zijn op de Site, kunnen van te voren goedgekeurd moeten worden, hetgeen wordt aangegeven in onze bevestiging van de bestelling. U dient het afleveradres te controleren, voordat u uw bestelling plaatst, evenals de aangegeven adressen van alle ontvangstbevestigingen of goedkeuringen die wij u toesturen en ons zonder uitstel te informeren in geval van fouten of weglatingen hierin. Wij behouden ons het recht voor u alle kosten en extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van het wijzigen van het adres, nadat u uw bestelling geplaatst heeft.
6.2
Indien u de levering van Producten weigert, die overeenkomstig de Bepalingen en voorwaarden worden geleverd, worden alle risico's op verlies of beschadiging automatisch op u verhaald. Bovendien, zonder afstand te doen van enige andere rechten of hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, hebben wij het recht:

6.2.1
indien van toepassing op directe en volledige betaling van de geleverde Producten of Diensten en (i) ofwel tot aflevering over te gaan op een voor ons toepasselijke wijze, (ii) ofwel de Producten op uw risico op te slaan;

6.2.2
op directe betaling van alle opslagkosten van de producten, evenals de andere kosten en extra kosten die wij kunnen maken als de producten niet geleverd zijn door uw toedoen;

6.2.3
om dertig (30) kalenderdagen na de overeengekomen afleveringsdatum de producten te verkopen aan een derde tegen voorwaarden die wij geschikt achten en uw bestelling te annuleren en het verschil tussen het verkochte product en de volledige prijs van deze geannuleerde bestelling op u te verhalen.

6.3
Behalve in geval van dwingende bepaling of van openbare orde die op u van toepassing is als consument, en onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 7, kunt u de Producten niet weigeren, geheel of gedeeltelijk, met als motief dat een levering incompleet is, in weerwil van enige incomplete levering. Als u ons echter uw bezwaar kenbaar hebt gemaakt binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de factuur of van de levering, rekening houdend met de laatste datum, betalen wij u de hoeveelheid terug die niet daadwerkelijk is geleverd.
6.4
In geval van een levering in termijnen van Producten, wordt elke deellevering geacht de uitvoering te zijn van een afzonderlijk contract. Dit houdt in dat een geconstateerd defect in een deellevering u niet het recht geeft het contract in zijn geheel te ontbinden of een volgende deellevering te weigeren.
6.5
Tenzij anders bepaald in de Bepalingen en voorwaarden, zijn de risico's van verlies of van beschadiging van de Producten voor u vanaf de datum van de levering (zijnde de ter beschikking stelling ervan in geval van weigering of in gebreke blijven van u om de levering in ontvangst te nemen) of de datum waarop u (of de door u gekozen transporteur) de Producten in bezit heeft genomen, gerekend met de eerste van deze twee datums.
7.
WEIGERING - BESCHADIGING OF VERLIES TIJDENS HET TRANSPORT

7.1
U dient de Producten direct bij aflevering te controleren en u ervan te vergewissen dat zij in goede staat zijn, conform aan hun beschrijving en compleet zijn. U kunt ons de gekochte Producten retourneren conform de Bepalingen en voorwaarden of onze geldende Regels voor het retourneren van Producten, die op de Site staan.
7.2
Onder voorbehoud van het voorgaande en van alle geldende Regels voor het retourneren van Producten, en zonder afstand te doen van enige rechten die de wet u toekent, met name als consument, wegens dwingende recht of van openbare orde:

7.2.1
zijn wij niet aansprakelijk en hebt u niet het recht om Producten en Diensten te weigeren, behalve in geval van:

(a)
schade aan of verlies van producten of een deel ervan tijdens transport (wanneer de producten door ons eigen transportbedrijf of door een transporteur uit naam van ons worden vervoerd) en u ons binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de producten hebt geïnformeerd over uw voorbehoud op het moment van de aflevering;

(b)
defecten aan producten (die niet zijn veroorzaakt door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant) die binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk zijn gemeld;

(c)
onvolledige uitvoering van Diensten (die niet zijn veroorzaakt door enige handeling, nalatigheid of verzuim van uw kant) die binnen vijf (5) werkdagen nadat een dergelijke tekortkoming is geconstateerd, schriftelijk zijn gemeld.

7.2.2
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van een onjuiste installatie van de Producten, van het gebruik van de Producten in relatie met defecte, niet-compatibele of verkeerd geïnstalleerde apparaten, van nalatigheid uwerzijds of van een onjuiste installatie of een installatie die niet conform is met de specificaties of de instructies van de fabrikant.


7.2.3
In geval van een tekortkoming van een Product, van een verzaking in aflevering, van een beschadiging of van een verlies van een Product of van het niet uitvoeren van een Dienst, kunnen wij, naar onze keuze of de uwe als u een consument bent, op voorwaarde echter dat de kosten van de door u gekozen optie niet duidelijk disproportioneel vergeleken is met de van de andere optie:

(a)
in geval van een tekortkoming van een Product of verzaking in aflevering een dergelijke tekortkoming of verzaking in aflevering vergoeden;

(b)
in geval van het niet uitvoeren van een Dienst dit niet uitvoeren vergoeden;

(c)
in geval van een beschadiging of van een verlies van een Product, conform de geldende Regels voor het retourneren van Producten,

(i)
ofwel het Product na uw inlevering ervan repareren of vervangen,

(ii)
ofwel u de prijs terugbetalen die u hebt betaald voor het beschadigd of defect verklaarde Product.


7.3
DEZE BEPALINGEN BEPERKEN U NIET IN UW RECHTEN DIE DE WET U TOEKENT TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN.

8.
SOFTWARE

8.1
In geval een geleverd product uit software bestaat of deze omvat (hierna aangeduid als “Software”), wordt deze software door ons of door de betreffende licentiehouder/eigenaar in licentie gegeven overeenkomstig de eindgebruikerslicentieovereenkomst of andere licentievoorwaarden bij de software (de “Licentievoorwaarden”) of het Product. Bovendien:

8.1.1
De Software mag niet worden gekopieerd, aangepast, vertaald, ter beschikking gesteld, gedistribueerd, bewerkt, ontleed, gedecompileerd, gestript of gebruikt in combinatie met een andere software, tenzij (i) de Licentievoorwaarden dit toestaan of als (ii) de geldende wet bepaalt dat een dergelijke handeling een recht vormt dat niet contractueel beperkt mag worden;
8.1.2
onder voorbehoud van tegengestelde bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, dat als u de Software uitpakt, de verzegeling ervan verbreekt of de Software gebruikt, u zich niet kunt onttrekken aan het contract, de Software niet kunt retourneren noch terugbetaling kunt krijgen op grond van de Bepalingen of de geldende Regels voor het retourneren van Producten;
8.1.3
Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door ons anders is aangegeven of anders is aangegeven in de bepalingen van de geldende Licentievoorwaarden, en onder voorbehoud van de rechten die de wet toekent aan iedere consument, is de Software aan u geleverd "zoals deze is", zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, met betrekking tot de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald gebruik, de prestaties of de conformiteit met een beschrijving. Binnen de ruimste grenzen van de wet, geven wij geen enkele garantie ten aanzien van de installatie, de configuratie of de correctie van eventuele fouten, gebreken, of afwijkingen van de Software, ongeacht of deze zichtbaar of verborgen zijn. Wij raden u aan de Licentievoorwaarden aandachtig door te nemen ter vaststelling van uw rechten ten opzichte van een fabrikant, licentiehouder of leverancier van de Software.


9.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9.1
BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, KAN ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID (ONGEACHT TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID, CONTRACTUELE GEBREKEN, ONJUISTE (MAAR NIET FRAUDULEUZE) VERKLARING GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN OF OP ENIGE ANDERE GROND) IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN, VOOR WAT BETREFT EEN GEBEURTENIS OF EEN REEKS VAN GEBEURTENISSEN, DAN DE KOSTEN VAN DE DEFECTE, BESCHADIGDE OF NIET GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN (BEPAALD OP BASIS VAN DE NETTO PRIJS DIE AAN U IS GEFACTUREERD). ZELFS ALS WIJ WAREN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES, ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS UITGESLOTEN IN HET GEVAL VAN:

9.1.1
INDIRECTE SCHADES OF GEVOLGSCHADES, OF

9.1.2
DE ONMOGELIJKHEID VOOR U BESTELLINGEN TE PLAATSEN, OF VAN VERLIES VAN VOORDEEL, VAN INKOMSTEN, VAN CONTRACTEN, VAN GEGEVENS, VAN AFBEELDINGEN OF VAN BESPARINGEN,


9.2
TENZIJ NADRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE BEPALINGEN, EN BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET, ZIJN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORGESCHREVEN DOOR DE WET, OF ANDERS, HIERBIJ INBEGREPEN VOOR VERBORGEN GEBREKEN) UITGESLOTEN. WIJ WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF TEN AANZIEN VAN MATERIËLE VERLIEZEN EN SCHADES DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTKOMEN UIT MATERIAALDEFECTEN, FABRICAGEFOUTEN OF ANDERE OORZAKEN, ONGEACHT DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DERGELIJKE VERLIEZEN EN SCHADES MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN OPTREDEN EN ZONDER AANZIEN VAN HET FEIT DAT ZIJ TOE TE SCHRIJVEN ZOUDEN ZIJN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS), ECHTER ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VERBEIDEN IN GEVAL VAN OPZETTELIJK IN GEBREKE BLIJVEN OF VAN GROVE FOUTEN.
9.3
WIJ SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL DAT IS TOE TE SCHRIJVEN AAN NALATIGHEID ONZERZIJDS (OF AAN DIE VAN ONZE MEDEWERKERS OF ONZE ERKENDE VERTEGENWOORDIGERS), NOCH (2) IN GEVAL VAN FRAUDE.

DE VOLGENDE AANVULLENDE BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN (DAT WIL ZEGGEN OP NATUURLIJKE PERSONEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANSCHAFFEN OF GEBRUIKEN ZONDER ENIG BEROEPSMATIG KARAKTER):
9.4
GEEN ENKELE VAN DEZE BEPALINGEN KAN LEIDEN TOT HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF VAN DIE VAN EEN FABRIKANT, LICENTIEHOUDER OF LEVERANCIER, TEN AANZIEN VAN U ZODRA EEN GELDENDE WET IN UW LAND HET VERBIEDT DEZE AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTUEEL TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN.
9.5
DEZE BEPALINGEN BEPERKEN U NIET IN UW RECHTEN DIE DE WET U TOEKENT TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN. U BLIJFT VRIJ DEZE RECHTEN TE LATEN GELDEN NAARGELANG HET U UITKOMT.
10.
EIGENDOMSRECHTEN

10.1
Wij blijven eigenaar van de verkochte Producten tot de complete betaling van de prijs (inclusief de rente en alle andere op grond van de Producten verschuldigde bedragen). Zolang Producten niet geheel zijn betaald, beschikt u erover als zijnde in bewaring gegeven en bent u verplicht ze zodanig te bewaren dat zij gemakkelijk te herkennen zijn als producten die ons toebehoren, en zorgvuldig alle documenten bewaren en opbergen die nodig zijn om het ons mogelijk te maken te bepalen welke de Producten zijn waarvan de prijs geheel is betaald en die waarvan de prijs nog niet is betaald.

10.2
Wij behouden ons het recht voor (onder voorbehoud van toepasselijke wetten) om alle Producten weer in bezit te nemen waarvan de betaling niet heeft plaatsgevonden op de vervaldatum of is geweigerd, en om deze weer te verkopen. Met dit doel, geeft u ons, evenals onze medewerkers en vertegenwoordigers, het onherroepelijke recht toestemming tot het betreden van uw opstallen tijdens normale kantooruren. De bepalingen van artikel 10.2 blijven van kracht in weerwil van het beëindigen van het contract om welke reden dan ook.

11.
RECHTEN VAN DERDEN

11.1
U zult ons vergoeden voor eventuele en alle aansprakelijkheden, schadeclaims en onkosten die door ons of tegen ons zijn gemaakt als direct of indirect gevolg van Diensten die u hebt afgenomen of werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op Producten overeenkomstig uw (of uw vertegenwoordigers) specifieke vereisten of specificaties met als gevolg een overtreding of vermeende overtreding van eigendomsrechten van derden.

11.2
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Producten of Diensten de eigendomsrechten van derden overtreden of worden vermeend te overtreden, voor zover dit wettelijk is toegestaan en behalve wanneer dit uitdrukkelijk in de geldende Licentievoorwaarden of elders is bepaald. In geval de Producten onderwerp zijn of kunnen zijn van een octrooi, copyright, databaserecht, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of ander recht van derden, dient u de betreffende voorwaarden van de Leverancier, licentiehouder, eigenaar van dergelijke Producten te raadplegen. Wij zijn verplicht u alleen dergelijk recht of eigendomsrecht te overhandigen dat wij hebben.

12.
GARANTIE

12.1
De specificaties, illustraties, tekeningen, details, afmetingen, prestaties en andere informatie met betrekking tot Producten die op de Site staan of die wij u ter beschikking stellen hebben alleen als doel u een algemeen idee van de Producten te geven. U dient de technische documentatie of de garantiedocumenten van de Leverancier te raadplegen om uw rechten en aanspraken hierover te bepalen.

12.2
Voor elk gekocht Product, geniet u de garantie van de Leverancier, van de licentiehouder of van de fabrikant, als deze niet de leverancier is. U moet hiervoor dus de betreffende documentatie gebruiken die u bij het Product hebt ontvangen. Elke commerciële garantie heeft, indien van toepassing, geen nadelige invloed op de garantie van de conformiteit van de goederen die is toegekend aan de consumenten op grond van het Burgerlijk Wetboek. (Indien van toepassing kunnen Regels voor het retourneren van Producten tevens procedures voorzien die van toepassing zijn op reparatie of vervanging van afgeleverde producten die defect blijken te zijn.)

12.3
Uw recht op reparatie of vervanging van een product of een deel of delen ervan die defect blijken te zijn, wordt (tenzij anders overeengekomen) tenietgedaan of ongeldig verklaard indien:

12.3.1
het Product door anderen dan de Leverancier, ons of een erkende dealer is gerepareerd of gewijzigd;

12.3.2
het defecte product niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop het product werd afgeleverd, is geretourneerd met volledige schriftelijke details betreffende de geconstateerde mankementen;

12.3.3
defecten (geheel of gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door een verkeerde behandeling, onjuist gebruik of opslag of onderhoud of installatie, of het in gebreke blijven van het opvolgen van aanwijzingen van de fabrikant of andere richtlijnen die door ons zijn uitgegeven of beschikbaar zijn gesteld in verband met de afgeleverde producten, het geheel van deze oorzaken dat u is te verwijten.

13.
VERGUNNINGEN, DOUANE EN EXPORT

13.1
Indien een vergunning of toestemming van een regering of andere autoriteit is vereist voor aankoop, transport of gebruik van de Producten door u, dan dient u dergelijke vergunning of toestemming op eigen kosten te bemachtigen en zo nodig op verzoek bewijs hiervan aan ons overleggen. Het in gebreke blijven hieraan te voldoen, geeft u geen recht betaling van het verschuldigde bedrag te onthouden of uit te stellen. Bovendien bent u gehouden ons alle kosten en bijkomende kosten terug te betalen die wij verschuldigd zouden kunnen zijn door uw in gebreke blijven.
13.2
Producten die aan u in licentie worden gegeven of aan u worden verkocht overeenkomstig de Bepalingen, kunnen onderhevig zijn aan wetten en richtlijnen betreffende controle op uitvoer in het Grondgebied of in ieder ander land waar de Producten worden afgeleverd of waar u deze gebruikt. U dient zicht te houden aan deze wetten en richtlijnen.
13.3
Artikelen die van buitenaf in de Europese Economische Ruimte (EER) worden ingevoerd en een bepaalde waarde te boven gaan, kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten (bijvoorbeeld in geval de kosten uw persoonlijke invoervrijstelling overschrijden). Mogelijk worden er invoerrechten en belastingen bij u in rekening gebracht wanneer het product wordt afgeleverd op de door u opgegeven plaats. Dergelijke bijkomstige rechten en belastingen zijn voor uw rekening, doordat zij kosten vormen waarop wij geen invloed hebben. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de douaneautoriteiten van uw land.
14.
KENNISGEVING

14.1
Alle kennisgevingen en andere mededelingen met betrekking tot ons contract, anders dan die over uw bestelling, over onze opdrachtbevestiging en onze ontvangstbevestiging, kunnen persoonlijk worden bezorgd, worden verzonden per post in een correct gefrankeerde envelop of per fax of per e-mail, naar het adres en ter attentie van de persoon die is vermeld op de laatste kennisgeving die over dit onderwerp is verstuurd van de ene partij naar de andere partij. Dit adres vormt tevens het adres voor de betekening van een gerechtelijke vervolging zoals wettelijk bepaald. Onder voorbehoud van de bepalingen van het recht op herroeping van de consument, worden dergelijke kennisgevingen en andere mededelingen geacht te zijn ontvangen:

14.1.1
bij persoonlijke bezorging, op de datum van aflevering op het betreffende adres (of, indien deze datum niet op een werkdag valt, de eerstvolgende werkdagdatum);

14.1.2
bij aangetekende verzending met ontvangstbevestiging, op de datum op de ontvangstbevestiging;

14.1.3
bij een fax, op de datum op het automatisch gegenereerde verzendrapport (of, indien deze datum niet op een werkdag valt, de eerstvolgende werkdagdatum);

14.1.4
bij een e-mail, (i) als de ontvanger de ontvangst van het bericht bevestigt (ii) als de afzender een automatische bevestiging ontvangt dat zijn bericht is afgeleverd of geopend, waarbij de eerste van deze twee geldt.

15.
PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN DE PRIVACY

15.1
Wij zijn verplicht ons te houden aan de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en gegevens waarmee uw identiteit direct of indirect is af te leiden (de "Persoonsgegevens") uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze Verklaring over de Bescherming van de Persoonsgegevens ("Verklaring"). Door uw persoonsgegevens in te vullen verband met uw bestelling, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren, in overeenstemming met de Verklaring. Als u uw Persoonsgegevens niet invult of niet akkoord gat dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt of doorgegeven in overeenstemming met de Verklaring, terwijl op de Site is aangegeven dat zij noodzakelijk zijn voor het kopen van Producten of Diensten, dan kunt u de bestelling niet plaatsen.

In overeenstemming met de wet, hebt u het recht uw Persoonsgegevens in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn, en het recht om bezwaar te maken, te allen tijde en kosteloos, tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met het "Privacy Department" van Digital River (de afdeling die de persoonsgegevens beschermt), per e-mail op het volgende adres: privacypolicy@reply.digitalriver.com, of per post naar: Digital River, Privacy Department, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ierland.

15.2
Over de beveiliging van uw bestellingen:

15.2.1
De software van onze beveiligde server codeert al uw persoonsgegevens, inclusief het creditcardnummer, uw naam en adres. Dit houdt in dat de tekens die u invoert, worden geconverteerd naar stukjes code die vervolgens veilig over het internet worden verstuurd.

15.2.2
Als uw bank of de instelling die u uw creditcard heeft verstrekt u belast vanwege een onbevoegd gebruik van uw creditcard, dekken wij uw aansprakelijk tot een hoogte van 60,00 EUR (zestig euro), op voorwaarde dat het onbevoegde gebruik van uw creditcard niet het gevolg is van nalatigheid of frauduleus handelen uwerzijds (of enig ander persoon handelend met uw toestemming).

Onze verplichtingen op grond van de Bepalingen zijn maximaal 60,00 EUR (zestig euro) en hebben uitsluitend betrekking op creditcardaankopen via onze beveiligde server. In geval van onbevoegd gebruik van uw creditcard, moet u altijd de instelling die u uw creditcard heeft verstrekt informeren in overeenstemming met de regels en procedures van deze instelling.

Als u consument bent, gelden de bepalingen van artikel 15.2.2 niet voor u.


16.
ALGEMENE BEPALINGEN

16.1
U mag uw rechten en plichten overeenkomstig deze Bepalingen niet toewijzen, overdragen, aanrekenen of overmaken of voorgeven deze toe te wijzen, over te dragen, aan te rekenen of over te maken.

16.2
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor ieder nadeel dat u zou kunnen ondervinden, direct of indirect, door ons onvermogen ons volledig en tijdig aan onze verplichtingen te houden, als een dergelijk onvermogen te wijten is aan omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben, zoals met name een natuurramp, oorlog, oproer, onlusten, een overheidshandeling, explosie, brand, overstroming, storm, ongeval, staking, uitsluiting, arbeidsconflict, werknemersactie, storing in installaties of machines, onderbreking in de aanvoer van energie of van materialen. In een dergelijk geval hebben wij het recht uw bestelling te annuleren en u het gehele bedrag dat u ons al had betaald, terug te betalen.

16.3
U erkent dat de Bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere juridische bepalingen anders dan die welke worden genoemd op onze Site, onze facturen en onze afleveringsdocumenten, voorgedrukt op onze formulieren, al onze eerdere contracten, akkoorden en afspraken, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, annuleren en vervangen. Deze Bepalingen hebben voorrang boven andere voorwaarden en bepalingen die elders zijn vermeld of waarnaar elders wordt verwezen, of die voortkomen uit handelsgebruiken of handelsovereenkomsten. Iedere vermeend tegenstrijdige bepaling wordt geacht niet geschreven te zijn binnen de grenzen van de wet. Wij behouden ons het recht voor, binnen de grenzen van de wet, om deze Bepalingen en voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor uw bestelling vallen welteverstaan de Bepalingen en voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

16.4
Het feit dat een partij geen beroep doet op de Bepalingen en voorwaarden, welwillend of toegeeflijk is of pas in een later stadium een beroep doet op deze Bepalingen of uitstel geeft aan de andere partij, mag de rechten van deze partij niet schaden noch inperken.

16.5
Geen enkele annulering van een van de voorwaarden van deze Bepalingen is geldig tenzij deze schriftelijk is gedaan en door ons is ondertekend. Het toelaten van enige afwijking van enige Bepaling kan nimmer worden beschouwd als een toelating van een daaruit voortkomende schending van de voorwaarden.

16.6
Als wij om een of andere reden bepalen, of een rechtbank van een competente jurisdictie vindt dat een voorziening of een deel van deze Bepalingen onrechtmatig, onuitvoerbaar of ongeldig is overeenkomstig toepasselijk recht in een bepaald land:

16.6.1
blijven deze Bepalingen in andere landen rechtmatig, uitvoerbaar of geldig in alle andere landen waar deze bevinding niet van toepassing is;

16.6.2
blijven in het betreffende land de andere Bepalingen, voor zover bij wet toegestaan, volledig van toepassing.


17.
GELDEND RECHT - JURISDICTIE

17.
De interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van de Bepalingen en voorwaarden vallen onder Belgisch recht. Partijen verklaren dat uitsluitend Belgische rechtbanken competent zijn voor de juridische behandeling van enig geschil.